Общи правила

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С НАГРАДИ

„Dove търси историите за истинската красота. Разкажи ни своята”

Организирана от Юниливър България за търговската маркa Dove, място на провеждане - интернет адрес www.dovemybeauty.bg

(За периода: 08 Март 2019г – 21 Април 2019г. включително)

Общи разпоредби:

 1. Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на тези Официални правила
 2. Официалните правила са достъпни безплатно за всеки заинтересован на адрес www.dovemybeauty.bg
 3. Организаторът на промоционалната кампания си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след публикуването им на адрес www.dovemybeauty.bg

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР

Dove Национална Кампания 2019 - “Dove търси историите за истинската красота. Разкажи ни своята“ ("Кампанията") се организира от Юниливър България ЕООД („Организатор“), за маркaтa Dove и се провежда със съдействието на агенция „Страта Промо“ ЕООД.


РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

“Кампанията” се провежда на територията на Република България. Стартира на 08 Март 2019г и продължава до 23:59 часа на 21.04.2019г.


РАЗДЕЛ III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Участник в “Кампанията” може да бъде всяко лице, навършило 16 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България, с изключение на служителите на „Юниливър България“ ЕООД и „Страта Промо” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, съпрузи и родители). Участието в „Кампанията“ за наградите НЕ е обвързано с покупка на продукти Dove.


РАЗДЕЛ IV. МЯСТО ЗА УЧАСТИЕ

а. „Кампанията“ се провежда на адрес www.dovemybeauty.bg („Сайта“) – официален канал за комуникация

б. Участието в тази „Kампания“ включва автоматично, пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.


РАЗДЕЛ V. НAГРАДИ

По време на „Кампанията“, на случаен принцип от всички успешно регистрирали се, ще бъдат изтеглени общо 1040 (хиляда и четиридесет) победители, които ще спечелят някоя от следните награди:

а. Нематериални награди:
Десет от участниците ще спечелят лична среща с български писател, който ще чуе тяхната история и ще я преразкаже в „Книга за красотата”. Фотограф ще направи снимки на участниците. Избрани снимки ще станат част от „Изложба за истинската красота“, която Организаторът ще осъществи като завършек на кампанията.
Всички подробности около личната среща и фотосесията ще бъдат уточнени допълнително с Организатора, след валидиране на печелившия участник.

б. Материали награди:

 • Душ гел Dove с персонализиран етикет, върху който е изписано името на участника х 1000 броя
 • Преса за коса Philips Moisture Protect х 30 броя

Един участник може да спечели само 1 (една) нематериална награда и само 1 (една) материална награда.


РАЗДЕЛ VI. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

За да се вземе участие за награди, всеки желаещ е длъжен да изпълни следните условия:
а. Да посети интернет адрес www.dovemybeauty.bg;
б. Да даде отговори на въпросите от анкетата и да се регистрира.


РАЗДЕЛ VII. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

а. Нематериални награди. За периода на кампанията ще има общо 5 тегления по 2 печеливши участнички на следните дати: 25 Март, 1 Април, 8 Април, 15 Април, 22 Април.

б. Материални награди. В рамките на 10 работни дни след приключване на кампанията ще се изтеглят 1030 (хиляда и тридесет) победителя.

Тегленето на наградите става чрез специализиран софтуер, на томболен принцип, в присъствие на нотариус, в офиса на Страта Промо ЕООД. За всяка една награда се теглят по трима резервни участници.


РАЗДЕЛ VIII. ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ

Организаторите се свързват с печелившия участник, на посочения от него телефонен номер или имейл адрес, в регистрационната форма, за да го информират за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши в срок от 10 дни след тегленето на наградите.

Ако Организаторите не успеят да се свържат със съответния победител в продължение на 3 (три) дни, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник.

В случай, че Организаторите не получат обратна връзка от печелившия участник, с необходимите данни за валидиране на участието, до 5 (пет) дни след уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник. Необходимите данни за валидиране на печелившия участник са описани в раздел IX, ”Валидиране на участниците“ от този Официален правилник.

При получаване на наградата, печелившият участник трябва представи на Организаторите или на техни подизпълнители документ за самоличност.


РАЗДЕЛ IX. ВАЛИДИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Печелившият участник трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда:

а. В случай, че участникът печели нематериална награда –

Участникът трябва да изпрати имейл на info@dovemybeauty.bg, в който да изрази писменото си съгласие да се срещне с български писател и пред него да разкаже историята си, която ще бъде преразказана в „Книга за красотата“. Трябва да даде съгласие и за това да бъде заснет от фотограф и снимката да бъде използвана в „Изложба за истинската красота“, за което не се дължи заплащане.

б. В случай, че участникът печели награда персонализиран душ гел, той трябва да изпрати имейл на info@dovemybeauty.bg, в който да опише данни за получаване на наградата – три имена, адрес за получаване на наградата и телефон за връзка.

в. В случай, че участникът печели награда преса за коса, той трябва да изпрати имейл на info@dovemybeauty.bg, в който да опише данни за получаване на наградата – три имена, ЕГН, адрес по лична карта, адрес за получаване на наградата и телефон за връзка.

Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 100,00лв (сто лева) е необходимо участниците да предоставят на Организатора своето ЕНГ и адрес по лична карта.


РАЗДЕЛ X. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

а. За да бъде счетено участието за валидно и да получи наградата си, печелившият участник трябва да отговаря на всички условия посочени в раздел III „Право на участие“, раздел VIII „Печеливши участници“ и Раздел IX „Валидиране на участниците“ и да е изпълнил отделните стъпки от механизма за провеждане на промоционалната кампания описани в раздел VI „Механизъм за участие“.

б. Изпращането на пратките ще се извършва до 45 работни дни след приключване на Кампанията и след получаването на необходимите данни за доставка от печелившия участник и установяване от Организаторите, дали той отговаря на условията на „Кампанията“.

В случай, че участникът не отговаря дори на едно от обявените условия в този Официален правилник, то той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите

в. Доставката на наградата ще се извърши за сметка на Организаторите чрез куриерска фирма Speedy.

г. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.


Раздел XI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА

а. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер, електронна поща или профил.

б. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина, включително щети върху наградата, които са възникнали след предаването й на куриера с цел доставка на спечелилия участник.

в. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда.

г. Организаторът не поема отговорност или задължения за:

 • дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;
 • повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или използвани доставчици.

д. Организаторът не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции за получаване на награда, както и след изтичане на срока на “Кампанията“ или по други подобни поводи.


Раздел XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

а. Краят на “Кампанията“ е 23:59 часа на 21.04.2019г.

б. Преди това Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на „Сайта“ на “Кампанията“, включително и в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение.


Раздел XIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторите обработват лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните).

 1. С участието си в тази Кампания, Участниците потвърждават, че са запознати с Официалния правилник и изразяват съгласието си с неговите разпоредби.
 2. С участието си в тази Кампания и отбелязването на своето съгласие на сайта на кампанията, участниците дават съгласието си за включването им в базата данни на Организаторите, която се създава за периода на Кампанията, с цел да се осигури ефективното провеждане на тази Кампания.
 3. Целта на създаването на тази база данни е организирането на Кампанията, обявяването на победителите и връчването на наградите. Личните данни ще бъдат архивирани за статистически и отчетни цели във връзка с тази промоция и няма да бъдат използвани за други цели след приключването на промоционалната Кампания, ако участниците на са дали изричното си съгласие да бъдат информирани за бъдещи промоции на бранд Dove на “Юниливър България” EOOД.
 4. Организаторите се задължават да не използват личните данни на Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкриват личните данни на Участниците пред трети лица.
 5. Правата на Участниците в тази кампания са гарантирани от Общия регламент относно защитата на данните по отношение на лицата, чиито лични данни се обработват, и свободното движение на такива данни, и по-специално по отношение на следното:
  • правото на достъп до данните;
  • правото за намеса в данните;
  • правото на възражение.

Всеки Участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до Организаторите.

Всеки Участник има право да изпрати до посочения тук адрес на Юниливър България писмена молба за изключване от базата данни на последния; Организаторът се задължава да прекрати обработката на личните данни на молителя, но участието му в Промоцията се прекратява, тъй като предоставянето на лични данни е условие за участие в кампанията.

а. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани във връзка с настоящата „Кампания“. Ако участникът е дали изрично съгласие, Организаторът има право да изпраща на участника информация за продукти, промоции и други активности на предоставените от участника детайли за контакт (телефон, електронна поща, адрес).

б. Взимайки участие в „Кампанията“, участникът дава съгласието си и доброволно предоставя на „Юниливър България” ЕООД и неговите договорни партньори („Страта Промо ЕООД“, куриери) личните си данни (име, електронна поща (имейл), телефон, адрес за кореспонденция, адрес за доставка на наградата, ЕГН), с цел участие в тази “Кампания“, установяване на контакт с печелившите и доставка на награда.

в. Организаторът си запазва и правото, но не е задължен, да обявява победителите публично, като публикува имената им на фен страницата на Dove във facebook - www.facebook.com/dovebg

г. Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена и снимки могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.

д. Имената на участника, спечелил награда, и снимки от връчването на наградата би могло (но не е задължително) да бъдат публикувани на: Фейсбук фен страницатa www.facebook.com/dovebg

е. „Страта Промо“ ЕООД“ се задължава да не използват личните данни на Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкрива личните данни на Участниците пред трети лица.

ж. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да коригира или заличи негови/нейните лични данни, както и да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Всеки участник има право да поиска данните му да бъдат заличени от базата данни на Организатора. За тези цели участникът подава писмено искане на адрес: гр. София, ул. Елемаг 19, блок 309, ап 8 или на електронната поща: office@strata.bg

з. Участник, който поиска данните му/й да бъдат заличени, автоматично прекратява участието си в „Кампанията“ и неговото/нейното име няма да бъде включено в разпределението за наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и доставка на наградите).


Раздел XIII. ДРУГИ

а. Правила са публикувани и ще останат достъпни за целия период на „Кампанията“ на Интернет адрес www.dovemybeauty.bg в секция „Правила“. Организаторът си запазва правото да допълва или променя правилата по всяко време, като промените се оповестяват www.dovemybeauty.bg. В случай че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно прекрати участието си в Играта.

б. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

в. Евентуалните спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

С регистрацията за участие в Кампанията участниците се съгласяват и се задължават да спазват настоящите правила.